Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Poistenie majetku

       Široká škála poistení majetku v našej spoločnosti pokrýva všetky riziká, ktorými je Váš hnuteľný aj nehnuteľný majetok ohrozený. Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie rodinného domu, bytu, chaty, garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

     
  Nehnuteľnosti

       Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, či už domu, bytu alebo garáže a inej vedľajšej stavby, naša spoločnosť pre Vás pripravila poistenie, ktoré ju ochráni pred všetkými rizikami. Pri dojednaní poistenia v rámci produktu Môj domov sa škoda nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú primeraným nákladom na opravu alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.
       Súčasťou poistenia môžu byť aj vedľajšie stavby, ako sú samostatne stojace garáže, hospodárske budovy, oplotenie, altánky, prístrešky, bazény a ďalšie vedľajšie stavby, a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako Váš rodinný dom, byt alebo chata.
       Poistenie záhrad sa vzťahuje na okrasné rastliny, stromy, kry, nadzemné terénne úpravy a trávniky, ale aj úrodu. Je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad na území Slovenskej republiky.
       V poistení nehnuteľnosti produkt Môj domov umožňuje mať poistené tieto riziká: Požiar, Výbuch, Úder blesku, Pád lietadla, Voda z vodovodného zariadenia, Víchrica, Krupobitie, Krádež, Vandalizmus po vlámaní, Lúpež, Zosuv pôdy, Lavína, Pád predmetov, Ťarcha snehu, Povodeň, Záplava, Zemetrasenie, Výbuch sopky, Náraz vozidla, Vandalizmus, Rázová vlna, Dym, Prepätie.

  Produktový leták - Môj domov Produktový leták - Môj domov
Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetku
 
  Zodpovednosť za škodu z nehnuteľnosti

       Poistenie zodpovednosti za škodu z nehnuteľnosti sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy, bytu alebo poistenej vedľajšej stavby).

     
  Hnuteľný majetok

       Poistenie domácnosti sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov. Rozsah poistenia a výšku poistnej sumy si stanoví klient. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti. Rozdelenie vecí je najmä do skupín: cennosti, elektronika-optika a ostatné. Ide najmä o nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce elektrospotrebiče a veci osobnej potreby. Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom primeraným na opravu, alebo kúpu novej veci. Súčasťou poistenia sú aj veci vo vlastnej pivnici.
       V rámci produktu Môj domov môžu byť dojednané aj pripoistenia: stavebných súčastí, rozbitie osadeného alebo vsadeného skla, skrat motora a v rámci Privát Plus - riziko spodná voda, ale aj poistenie záhrad. Poistenie je možné dojednať aj na veci slúžiace na zárobkovú činnosť a aj na veci vo vedľajších stavbách.
       V poistení hnuteľného majetku produkt Môj domov umožňuje mať poistené tieto riziká: Požiar, Výbuch, Úder blesku, Pád lietadla, Voda z vodovodného zariadenia, Víchrica, Krupobitie, Krádež, Vandalizmus po vlámaní, Lúpež, Zosuv pôdy, Lavína, Pád predmetov, Ťarcha snehu, Povodeň, Záplava, Zemetrasenie, Výbuch sopky, Náraz vozidla, Vandalizmus, Rázová vlna, Dym, Prepätie, Atmosférické zrážky.

  Produktový leták - Môj domov  
  Zodpovednosť za škodu z činnosti

       Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti činnosťou na adrese miesta poistenia domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti.
       Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti alebo zvieratami vo vlastníctve poisteného mimo adresy miesta poistenia - domácnosti.

  Produktový leták - Môj domov  
  Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

       Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Vás chráni v prípade, ak Vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
       Klient si sám určuje výšku poistnej sumy. Výška náhrady spôsobenej škody je definovaná v Zákonníku práce a v súčasnosti je určená do výšky štvornásobku mesačného zárobku. Poistenie sa dojednáva na poistnú sumu so spoluúčasťou vo výške 10% zo sumy, ktorú má uhradiť a je uznaná ako poistná udalosť v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

  Produktový leták - Poistenie zodpovednosti  
  Poistenie malých plavidiel

       Poistenie malých plavidiel používaných na rekreačné účely je tu pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely, ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď., sme pripravili poistenie, ktoré kryje škody súvisiace tak s haváriou plavidla, ale najmä pre plavidlá, ktoré musia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.
       Havarijné poistenie malých plavidiel sa vzťahuje na malé plavidlá určené na nekomerčné rekreačné využitie s dĺžkou do 24 metrov, na palube ktorých sa nachádza najviac 12 osôb - motorové člny, jachty, plachetnice a gumené člny s motorom, ktoré sú registrované pod slovenskou vlajkou a nie sú staršie ako 10 rokov.

  Produktový leták - Poistenie plavidiel  
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>